Chuyên viên - Chuyên Viên chính

Thủ tục và điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch chuyên viên

ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Để được tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên hàng năm theo quy định của Bộ Nội vụ, bạn cần đảm bảo một số điều kiện cần và đủ sau:
(Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính)

+ Đang giữ ngạch cán sự – Hoặc tương đương ít nhất 03 năm;
+ Hoặc giữa ngạch nhân viên – Hoặc tương đương ít nhất 05 năm;
+ Đối với công chức, viên chức trong các tổ chức chính trị  – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 3,00 trở lên.
+ Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là các cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm từ thượng úy trở lên.
+ Hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 03 năm liền, có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng;
+ Đã trải quan khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và được cấp chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định của Bộ Nội vụ;

+ Và một số điều kiện cơ bản sau: 

=> Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đang nắm giữ;
=> Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những người có bằng đại học Công nghệ thông tin thì phải phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng
=> Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo khung 6 bậc Châu Âu – Tương ứng Tiếng Anh A2 trở lên, Tiếng Nhật N2 trở lên…

ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Để được tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính – Hoặc tương đương hàng năm theo quy định của Bộ Nội vụ, bạn cần đảm bảo một số điều kiện cần và đủ sau:
(Điều 6 Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính)

+ Giữ ngạch chuyên viên từ 03 năm trở lên;
+ Đang giữ ngạch chuyên viên và hoạt động trong lĩnh vực quản lý từ 05 năm trở lên;
+ Hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 03 năm liền, có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng;
+ Đối với công chức, viên chức trong các tổ chức chính trị  – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 4,40 trở lên.
+ Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là các cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm từ thượng úy trở lên.
+ Đã trải quan khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và được cấp chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính theo quy định của Bộ Nội vụ;
+ Đã chủ trì tham gia công trình, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đề án cấp Bộ, ngành được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, ghi rõ tên công trình, đề tài có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

+ Và một số điều kiện cơ bản sau: 

=> Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đang nắm giữ;
=> Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những người có bằng đại học Công nghệ thông tin thì phải phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng.
=> Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 theo khung 6 bậc Châu Âu – Tương ứng Tiếng Anh B1 trở lên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button