Chuyên viên - Chuyên Viên chính

Ngach chuyên viên trong hệ thống QLNN ở Việt Nam

NGẠCH CHUYÊN VIÊN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH THỨ BẬC VIỆT NAM
(Mã ngạch: 01 – 003)

Ngạch chuyên viên (Hoặc tương đương) trong nền hành chính của Việt Nam là những công chức – viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước và quản lý sự nghiệp giúp việc cho lãnh đạo các đơn vị (Phòng, Ban, sở, Vụ, Cục…) tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ liên quan. Có hệ số lương từ 2,34 trở lên. Người nắm giữ ngạch này từ 06 năm trở lên sẽ được đề xuất thi lên ngạch chuyên viên chính – hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn chung về phẩm chất đạo đức của một người chuyên viên
(Theo điều 4 – Thông tư 11/2014-TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014) quy định như sau:

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;
– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính;
– Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân;
– Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
– Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

Tiêu chuẩn chuyên môn – nghiệp vụ của người chuyên viên:
(Theo điều 6 – Thông tư 11/2014-TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014) quy định như sau:

– Hiểu rõ những quy định của pháp luật, hệ thống chính chị và các chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực quản lý;
– Nắm vững đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao;
– Xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu
– Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý;
– Am hiểu thực tiễn, kinh tế – xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước
– Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên thì phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng).
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button