आप मेरे गधे की कोशिश करना चाहते हैं! सह करने की कोशिश मत करो! यह खेल कभी खत्म नहीं होगा!.https://www.redtube.com/ मेरे 60 वर्षीय प्रेमी को कमबख्त रूप से कमबख्त जब वह मेरे प्रतिशोध को मारने की निरंतर कल्पना को प्राप्त करती है.https://www.handjobs-xxx.com/ सेक्सी Yubilian एक ही समय में दो dildos है गर्म n गंदा कार्रवाई. पड़ोसी पड़ोसी fucks.https://jizzporn.xxx/ Pawg Cutie Melissa एंजेलो एक बड़ा काला मुर्गा पूजा करता है और एक गन्दा गन्दा गन्दा गन्दा छोड़ देता है.https://www.youporn.com/ गर्म जींस में मेरे डिक पर विशाल गधा सौतेली बेटी. परेशानी गधा मोम पुराना जूता छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए वह निगलती है.https://loveporn.xxx/ भाग्यशाली काले दोस्त पैसे के लिए एक खराब सफेद चलने चूसने के बाद श्यामला गृहिणियों को रिवर्स में फिल्माया गया. गंजा फूहड़ उसकी मुंडा बिल्ली बकवास हो जाता है.https://www.sexytube.me/
An toàn lao động

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 quận Ba Đình sẽ là tài liệu ôn tập và tham khảo dành cho các bạn học sinh lớp 6 ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh sắp tới. Chúc các bạn ôn thi tốt!

UBND QUẬN BA ĐÌNH
PHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 6 (2011-2012)
Thời gian làm bài : 60 phút

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2.5pts)

1. A. fix

2. A. allow

3. A. cyclist

4. A. wear

5. A. dish

6. A. telephones

7. A. often

8. A. can

9. A. house

10. A. thing

B. fifteen

B. bag

B. time

B. hear

B. picnic

B. benches

B. mother

B. catch

B. hour

B. thank

C. of

C. cat

C. kite

C. year

C. swim

C. watches

C. some

C. cook

C. hot

C. this

D. food

D. paddle

D. hi

D. near

D. tidy

D. boxes

D. dozen

D. ceiling

D. him

D. think

II. Choose one word whose stress pattern is different. (2.5pts)

1. A. entertainment B. lemonade C. intersection D. badminton

2. A. behind B. packet C. number D. chocolate

3. A. ahead B. gymnast C. arrive D. tomato

4. A. never B. banana C. children D. dozen

5. A. teacher B. concert C. sometimes D. afternoon

6. A. apartment B. picnic C. orange D. shoulder

7. A. unload B. weekend C. bakery D. between

8. A. activity B. geography C. apartment D. always

9. A. accident B. engineer C. restaurant D. season

10. A. afternoon B. geography C. invitation D. intersection

III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. He _____________ to finish his homework before watching TV.

A. has B. should C. may D. must

2. We go to the movies____ Sunday evening.

A. to B. at C. on D. to

3. They are doing ____ homework at the moment.

A. them B. theirs C. their D. they

4. How often does she go jogging?

A. Once the week B. all weeks C. Every week D. One time

5. She can’t ………………..a bicycle because she has no money.

A. buys B. buy C. buying D. to buy

6. My mother often goes to work ………………. her car.

A. by B. on C. in D. at

7. Don’t be late ………………. your music lesson.

A. to B. for C. in D. at

8. ……………….are you going to visit next summer?

A. Where B. which place C. What D. When

9. How do you go to school?- ………………………………… .

A. By his car B. On foot C. By a bus D. By my bicycle

10. There ……………… a pen and two books on the table.

A. are B. is C. be D. have

Bản quyền bài viết thuộc trường Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam (Giaoduccantho.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button